Go by Example: Environment Variables

Biến môi trường là một cơ chế phổ quát để truyền tải thông tin cấu hình cho chương trình. Hãy xem cách thiết lập, lấy và liệt kê các biến môi trường.

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "strings"
)
func main() {

Để thiết lập cặp khoá/giá trị, sử dụng os.Setenv. Để lấy giá trị cho một khóa, sử dụng os.Getenv. Điều này sẽ + trả về một chuỗi trống nếu khóa không tồn tại trong môi trường.

  os.Setenv("FOO", "1")
  fmt.Println("FOO:", os.Getenv("FOO"))
  fmt.Println("BAR:", os.Getenv("BAR"))

Sử dụng os.Environ để liệt kê tất cả cặp khoá/giá trị trong môi trường. Điều này trả về một slice của chuỗi dưới dạng KEY=value. Bạn có thể sử dụng strings.SplitN để lấy khoá và giá trị. Ở đây, chúng ta in tất cả các khoá.

  fmt.Println()
  for _, e := range os.Environ() {
    pair := strings.SplitN(e, "=", 2)
    fmt.Println(pair[0])
  }
}

Chạy chương trình sẽ cho thấy chúng ta lấy được giá trị cho FOO mà chúng ta thiết lập, nhưng BAR là rỗng.

$ go run environment-variables.go
FOO: 1
BAR: 

Danh sách các khoá trong môi trường sẽ phụ thuộc vào máy của bạn.

TERM_PROGRAM
PATH
SHELL
...
FOO

Nếu chúng ta thiết lập BAR trong môi trường trước, chương trình chạy sẽ lấy giá trị đó.

$ BAR=2 go run environment-variables.go
FOO: 1
BAR: 2
...

Ví dụ tiếp theo: HTTP Client.