Go by Example: Embed Directive

//go:embed là một compiler directive cho phép chương trình chứa các file và thư mục tùy ý trong Go ở build time. Đọc thêm về embed directive ở đây.

package main

Import gói embed; nếu bạn không dùng bất kì export nào từ package này, bạn có thể để trống với _ "embed".

import (
  "embed"
)

embed directive cho phép đường dẫn tương đối với thư mục chứa file source Go. Directive này nhúng nội dung của file vào trong biến string ngay sau nó.

//go:embed folder/single_file.txt
var fileString string

Hoặc nhúng nội dung của file vào trong một []byte

//go:embed folder/single_file.txt
var fileByte []byte

Chúng ta có thể nhúng nhiều file hoặc thậm chí thư mục với wildcard. Điều này sử dụng một biến thuộc kiểu embed.FS type, thực hiện một file system ảo đơn giản.

//go:embed folder/single_file.txt
//go:embed folder/*.hash
var folder embed.FS
func main() {

Print out the contents of single_file.txt. In ra nội dung của single_file.txt

  print(fileString)
  print(string(fileByte))

Truy xuất một số file từ thư mục được nhúng.

  content1, _ := folder.ReadFile("folder/file1.hash")
  print(string(content1))
  content2, _ := folder.ReadFile("folder/file2.hash")
  print(string(content2))
}

Sử dụng những lệnh này để chạy example. (Lưu ý: bởi vì giới hạn của go payground, example này chỉ được chọn trên máy cá nhân).

$ mkdir -p folder
$ echo "hello go" > folder/single_file.txt
$ echo "123" > folder/file1.hash
$ echo "456" > folder/file2.hash
$ go run embed-directive.go
hello go
hello go
123
456

Ví dụ tiếp theo: Testing and Benchmarking.