Go by Example: Directories

Go có một số hàm hữu ích để làm việc với thư mục trong hệ thống tập tin.

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "path/filepath"
)
func check(e error) {
  if e != nil {
    panic(e)
  }
}
func main() {

Tạo một thư mục con mới trong thư mục làm việc hiện tại.

  err := os.Mkdir("subdir", 0755)
  check(err)

Khi tạo thư mục tạm thời, cách tốt nhất là sử dụng defer để xóa chúng. Hàm os.RemoveAll sẽ xóa toàn bộ một cây thư mục (tương tự với lệnh rm -rf).

  defer os.RemoveAll("subdir")

Hàm hỗ trợ để tạo một tập tin mới.

  createEmptyFile := func(name string) {
    d := []byte("")
    check(os.WriteFile(name, d, 0644))
  }
  createEmptyFile("subdir/file1")

Chúng ta có thể tạo một cấu trúc thư mục có các thư mục cha với MkdirAll. Điều này tương tự với lệnh mkdir -p.

  err = os.MkdirAll("subdir/parent/child", 0755)
  check(err)
  createEmptyFile("subdir/parent/file2")
  createEmptyFile("subdir/parent/file3")
  createEmptyFile("subdir/parent/child/file4")

Hàm ReadDir liệt kê nội dung của thư mục, trả về một slice các đối tượng của os.DirEntry.

  c, err := os.ReadDir("subdir/parent")
  check(err)
  fmt.Println("Listing subdir/parent")
  for _, entry := range c {
    fmt.Println(" ", entry.Name(), entry.IsDir())
  }

Chdir cho phép chúng ta thay đổi thư mục làm việc hiện tại, tương tự như lệnh cd.

  err = os.Chdir("subdir/parent/child")
  check(err)

Bây giờ chúng ta sẽ thấy nội dung của subdir/parent/child khi liệt kê thư mục hiện tại.

  c, err = os.ReadDir(".")
  check(err)
  fmt.Println("Listing subdir/parent/child")
  for _, entry := range c {
    fmt.Println(" ", entry.Name(), entry.IsDir())
  }

cd giúp quay lại thư mục ban đầu.

  err = os.Chdir("../../..")
  check(err)

Chúng ta cũng có thể truy cập thư mục theo đệ quy, , bao gồm tất cả các thư mục con của nó. Hàm Walk chấp nhận một callback function để xử lý mọi tập tin hoặc thư mục được truy cập.

  fmt.Println("Visiting subdir")
  err = filepath.Walk("subdir", visit)
}

visitđược gọi cho mỗi tập tin hoặc thư mục được tìm thấy đệ quy bởi filepath.Walk.

func visit(p string, info os.FileInfo, err error) error {
  if err != nil {
    return err
  }
  fmt.Println(" ", p, info.IsDir())
  return nil
}
$ go run directories.go
Listing subdir/parent
 child true
 file2 false
 file3 false
Listing subdir/parent/child
 file4 false
Visiting subdir
 subdir true
 subdir/file1 false
 subdir/parent true
 subdir/parent/child true
 subdir/parent/child/file4 false
 subdir/parent/file2 false
 subdir/parent/file3 false

Ví dụ tiếp theo: Temporary Files and Directories.