Go by Example: Defer

Defer được sử dụng để chắc chắn rằng một lời gọi hàm được thực thi sau đó trong một thực thi chương trình, thường phục vụ cho mục đích cleanup. defer được sử dụng ở ví dụ, ensurefinally có thể được sử dụng trong ngôn ngữ khác.

package main
import (
  "fmt"
  "os"
)

Giả sử chúng ta muốn tạo một file, ghi nó, và sau đó đóng nó khi chúng ta thực hiện xong. đây là cách mà chúng ta có thể làm với defer.

func main() {

Ngay lập tức sau khi lấy một đối tượng file với createFile, chúng ta defer với đóng một file với closeFile. Điều này được thực thi ở cuối hàm (main), sau khi writeFile được thực hiện.

  f := createFile("/tmp/defer.txt")
  defer closeFile(f)
  writeFile(f)
}
func createFile(p string) *os.File {
  fmt.Println("creating")
  f, err := os.Create(p)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  return f
}
func writeFile(f *os.File) {
  fmt.Println("writing")
  fmt.Fprintln(f, "data")
}

Quan trọng là phải kiểm tra lỗi khi đóng một file, ngay cả trong hàm đã được defer.

func closeFile(f *os.File) {
  fmt.Println("closing")
  err := f.Close()
  if err != nil {
    fmt.Fprintf(os.Stderr, "error: %v\n", err)
    os.Exit(1)
  }
}

Chạy chương trình để xác nhận rằng file đã được đóng sau khi được ghi.

$ go run defer.go
creating
writing
closing

Ví dụ tiếp theo: Recover.