Go by Example: Context

Trong ví dụ trước chúng ta đã xem qua cách thiết lập một HTTP server. HTTP servers rất hữu ích để minh họa việc sử dụng context.Context để điều khiển việc hủy bỏ. Một Context chứa các deadline, tín hiệu hủy bỏ và các giá trị thuộc HTTP request khác qua lại các API boundaries và goroutines.

package main
import (
  "fmt"
  "net/http"
  "time"
)
func hello(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {

Một context.Context được tạo cho mỗi request bởi net/http và thông qua hàm Context() của request.

  ctx := req.Context()
  fmt.Println("server: hello handler started")
  defer fmt.Println("server: hello handler ended")

Chờ một vài giây trước khi gửi một câu trả lời cho client. Điều này có thể giả lập một số công việc mà server đang làm. Trong khi đó, hãy quan sát channel Done() của context để nhận biết có tín hiệu hủy bỏ và trả về ngay lập tức.

  select {
  case <-time.After(10 * time.Second):
    fmt.Fprintf(w, "hello\n")
  case <-ctx.Done():

Hàm Err() trong context trả về một lỗi tại sao channel Done() bị đóng.

    err := ctx.Err()
    fmt.Println("server:", err)
    internalError := http.StatusInternalServerError
    http.Error(w, err.Error(), internalError)
  }
}
func main() {

Giờ chúng ta chỉ định hàm xử lý cho đường dẫn “/hello” và bắt đầu lắng nghe các HTTP request.

  http.HandleFunc("/hello", hello)
  http.ListenAndServe(":8090", nil)
}

Run the server in the background.

$ go run context-in-http-servers.go &

Simulate a client request to /hello, hitting Ctrl+C shortly after starting to signal cancellation.

$ curl localhost:8090/hello
server: hello handler started
^C
server: context canceled
server: hello handler ended

Ví dụ tiếp theo: Spawning Processes.