Go by Example: Constants

Go hỗ trợ constants (hằng) của character (ký tự), string (chuỗi), boolean (kiểu boolean) và các loại giá trị số.

package main
import (
  "fmt"
  "math"
)

const khai báo một giá trị hằng số.

const s string = "constant"
func main() {
  fmt.Println(s)

Một khai báo const có thể xuất hiện bất cứ nơi nào, giống như khai báo var

  const n = 500000000

Biểu thức hằng số thực hiện tính toán số học với độ chính xác tuỳ ý.

  const d = 3e20 / n
  fmt.Println(d)

Một hằng số không thuộc loại (type) nào cho tới khi nó được khai báo riêng, chẳng hạn bằng một chuyển đổi rõ ràng.

  fmt.Println(int64(d))

Một con số có thể được khai báo một loai (type) bằng cách sử dụng nó trong một ngữ cảnh (context) yêu cầu, chẳng hạn như gán biến hoặc hàm gọi. Ví dụ: ở đây math.Sin yêu cầu một loại float64.

  fmt.Println(math.Sin(n))
}
$ go run constant.go 
constant
6e+11
600000000000
-0.28470407323754404

Ví dụ tiếp theo: For.