Go by Example: Command-Line Flags

Command-line flags (cờ dòng lệnh) là cách thông thường để chỉ định các tuỳ chọn cho các chương chình dòng lệnh. Ví dụ, trong lệnh wc -l, -l là một cờ dòng lệnh.

package main

Go cung cấp một package (gói) flag hỗ trợ cơ bản cho phân tích cú pháp các command-line flag. Chúng ta sẽ sử dụng package để hiện thực chương trình dòng lệnh ví dụ của mình.

import (
  "flag"
  "fmt"
)
func main() {

Các khai báo cờ cơ bản có sẵn cho các tùy chọn chuỗi số nguyên, và luận lí. Ở đây chúng ta khai báo một cờ chuỗi word với giá trị mặc định "foo" và một mô tả ngắn. Hàm flag.String nãy trả về một con trỏ chuỗi (không phải là một giá trị chuỗi); chúng ta sẽ thấy cách sử dụng con trỏ này bên dưới.

  wordPtr := flag.String("word", "foo", "a string")

Đây là các khai báo cờ numb and fork, sử dụng một cách tiếp cận tương tự với cờ word.

  numbPtr := flag.Int("numb", 42, "an int")
  forkPtr := flag.Bool("fork", false, "a bool")

Cũng có thể khai báo một tùy chọn sử dụng một biến đã được khai báo ở một nơi khác trong chương trình. Lưu ý rằng chúng ta cần truyền vào một con trỏ tới hàm khai báo cờ.

  var svar string
  flag.StringVar(&svar, "svar", "bar", "a string var")

Sau khi tất cả các cờ đã được khai báo, gọi flag.Parse() để thực thi phân tích cú pháp dòng lệnh.

  flag.Parse()

Ở đây chúng ta chỉ đơn giản là in ra các tùy chọn đã được phân tích cú pháp và bất kỳ đối số vị trí dư thừa nào. Chú ý rằng chúng ta cần huỷ tham chiếu các con trỏ để lấy giá trị tùy chọn thực sự, ví dụ *wordPtr

  fmt.Println("word:", *wordPtr)
  fmt.Println("numb:", *numbPtr)
  fmt.Println("fork:", *forkPtr)
  fmt.Println("svar:", svar)
  fmt.Println("tail:", flag.Args())
}

Để thử nghiệm chương trình các cờ dòng lệnh, trước tiên là biên dịch nó và chạy tệp nhị phân kết quả trực tiếp.

$ go build command-line-flags.go

Hãy thử chương trình đã xây dựng bằng cách cung cấp giá trị cho tất cả các cờ

$ ./command-line-flags -word=opt -numb=7 -fork -svar=flag
word: opt
numb: 7
fork: true
svar: flag
tail: []

Lưu ý rằng nếu bạn bỏ qua các cờ chúng sẽ tự động lấy giá trị mặc định của chúng.

$ ./command-line-flags -word=opt
word: opt
numb: 42
fork: false
svar: bar
tail: []

Đối số vị trí theo sau có thể được cung cấp sau bất kỳ cờ nào.

$ ./command-line-flags -word=opt a1 a2 a3
word: opt
...
tail: [a1 a2 a3]

Lưu ý rằng package (gói) flag yêu cầu tất cả các cờ xuất hiện trước các đối số vị trí (nếu không các cờ sẽ được hiểu là các đối số vị trí).

$ ./command-line-flags -word=opt a1 a2 a3 -numb=7
word: opt
numb: 42
fork: false
svar: bar
tail: [a1 a2 a3 -numb=7]

Sử dụng cờ -h hoặc --help để nhân văn bản trợ giúp được tạo tự động cho chương trình dòng lệnh.

$ ./command-line-flags -h
Usage of ./command-line-flags:
 -fork=false: a bool
 -numb=42: an int
 -svar="bar": a string var
 -word="foo": a string

Nếu bạn cung cấp một cờ mà không được chỉ định cho package flag, chương trình sẽ in thông báo lỗi và hiển thị văn bản trợ giúp

$ ./command-line-flags -wat
flag provided but not defined: -wat
Usage of ./command-line-flags:
...

Ví dụ tiếp theo: Command-Line Subcommands.