Go by Example: Command-Line Arguments

Command-line arguments Là một cách để tham số hóa việc chạy chương trình. Ví dụ, go run hello.go sử dụng tham số runhello.go cho chương trình go.

package main
import (
  "fmt"
  "os"
)

os.Args cung cấp truy cập đến tham số command-line nguyên bản. Lưu ý rằng, giá trị đầu tiên trong slice này là đường dẫn chương trình, và os.Args[1:] giữ tham số của chương trình.

func main() {
  argsWithProg := os.Args
  argsWithoutProg := os.Args[1:]

Bạn có thể lấy từng thành phần riêng biệt với index thông thường.

  arg := os.Args[3]
  fmt.Println(argsWithProg)
  fmt.Println(argsWithoutProg)
  fmt.Println(arg)
}

Để thử nghiệm với tham số command-line, tốt nhất là build binary với go build trước.

$ go build command-line-arguments.go
$ ./command-line-arguments a b c d
[./command-line-arguments a b c d]    
[a b c d]
c

Sau đó, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào xử lý command-line với flag.

Ví dụ tiếp theo: Command-Line Flags.