Go by Example: Closures

Go hỗ trợ anonymous functions, hàm này có thể tạo closures. Hàm ẩn danh tiện lợi khi bạn muốn tạo một hàm mà không cần đặt tên cho nó.

package main
import "fmt"

Hàm intSeq trả về một hàm khác, hàm đó được tạo ra một cách ẩn danh trong body của intSeq. Hàm được trả về closes over biến i để tạo thành một closure.

func intSeq() func() int {
  i := 0
  return func() int {
    i++
    return i
  }
}
func main() {

Chúng ta gọi intSeq, gán kết quả (một hàm) cho nextInt. Hàm này giữ lại giá trị i của chính nó, giá trị này sẽ được update mỗi lần chúng ta gọi nextInt.

  nextInt := intSeq()

Bạn có thể thấy tác động của closure bằng cách gọi nextInt một vài lần.

  fmt.Println(nextInt())
  fmt.Println(nextInt())
  fmt.Println(nextInt())

Để xác nhận rằng trạng thái là độc nhất cho một hàm nhất định, hãy tạo và thử lại hàm mới.

  newInts := intSeq()
  fmt.Println(newInts())
}
$ go run closures.go
1
2
3
1

Tính năng cuối cùng của hàm chúng ta sẽ xem xét là đệ quy (recursion).

Ví dụ tiếp theo: Recursion.