Go by Example: Closing Channels

Closing Đóng một channel nghĩa là sẽ không có giá trị nào được gửi vào channel nữa. Điều này có thể dùng để xác định việc hoàn thành thao tác nhận giá trị từ channel.

package main
import "fmt"

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng một channel jobs để truyền job cần thực hiện từ main() đến một worker. Khi không còn job nào cho worker thực hiện thì chúng ta sẽ dùng close để đóng channel jobs.

func main() {
  jobs := make(chan int, 5)
  done := make(chan bool)

Dưới đây là một ví dụ về dùng vòng lặp trong worker nhận giá trị từ jobs với j, more := <-jobs. Trong trường hợp không còn job mới, giá trị more sẽ là false nếu jobs đã được close và tất cả các giá trị trong channel đã được nhận. Chúng ta sử dụng điều này để thông báo cho done khi worker đã hoàn thành việc nhận tất cả job.

  go func() {
    for {
      j, more := <-jobs
      if more {
        fmt.Println("received job", j)
      } else {
        fmt.Println("received all jobs")
        done <- true
        return
      }
    }
  }()

Có 3 jobs được gửi đến worker thông qua channel jobs, sau đó channel jobs sẽ được đóng.

  for j := 1; j <= 3; j++ {
    jobs <- j
    fmt.Println("sent job", j)
  }
  close(jobs)
  fmt.Println("sent all jobs")

Chúng ta chờ worker thực hiện công việc thông qua phương pháp synchronization chúng ta đã có ở ví dụ trước.

  <-done
}
$ go run closing-channels.go 
sent job 1
received job 1
sent job 2
received job 2
sent job 3
received job 3
sent all jobs
received all jobs

The idea of closed channels leads naturally to our next example: range over channels.

Ví dụ tiếp theo: Range over Channels.