Go by Example: Channel Synchronization

Chúng ta có thể sử dụng channel để đồng bộ hóa thực thi giữa các goroutine. Đây là một ví dụ sử dụng đồng bộ hóa nhận để đợi một goroutine hoàn thành. Khi đợi nhiều goroutine hoàn thành, chúng ta có thể sử dụng một WaitGroup.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)

Đây là hàm chúng ta sẽ chạy trong một goroutine. Channel done sẽ được sử dụng để thông báo đến một goroutine khác rằng hàm này đã chạy xong.

func worker(done chan bool) {
  fmt.Print("working...")
  time.Sleep(time.Second)
  fmt.Println("done")

Gửi một giá trị để thông báo rằng chúng ta đã xong

  done <- true
}

Khởi tọa một worker goroutine, cho rằng nó là là channel để nhận thông báo.

func main() {
  done := make(chan bool, 1)
  go worker(done)

Chặn cho đến khi chúng ta nhận được một thông báo từ worker trên channel.

  <-done
}
$ go run channel-synchronization.go   
working...done         

Nếu bạn đã xóa dòng <-done khỏi chương trình, chương trình sẽ thoát trước khi worker mặc dù vẫn khởi chạy.

Ví dụ tiếp theo: Channel Directions.