Go by Example: Channel Directions

Khi gửi dụng channel như tham số của hàm, bạn có thể chỉ định nếu một channel được định nghĩa là chỉ nhận hay gửi giá trị. Tính đặc hiệu này làm tăng an toà của kiểu dữ liệu của một chương trình.

package main
import "fmt"

Hàm ping này chỉ chấp nhận một channel cho việc gửi giá trị. Có thể bị lỗi compile-time khi cố nhận từ channel này.

func ping(pings chan<- string, msg string) {
  pings <- msg
}

Hàm pong chấp nhận một channel nhận và channel thứ hai cho việc gửi (pongs).

func pong(pings <-chan string, pongs chan<- string) {
  msg := <-pings
  pongs <- msg
}
func main() {
  pings := make(chan string, 1)
  pongs := make(chan string, 1)
  ping(pings, "passed message")
  pong(pings, pongs)
  fmt.Println(<-pongs)
}
$ go run channel-directions.go
passed message

Ví dụ tiếp theo: Select.