Go by Example: Atomic Counters

Cơ chế mặc định để quản lý state trong Go là giao tiếp qua channels. Chúng ta đã thấy điều này ở ví dụ với worker pools. Ngoài ra còn có một vài lựa chọn khác để quản lý state. Ở đây chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng package sync/atomic cho các biến đếm nguyên tử (atomic counters) được truy cập bởi nhiều goroutines.

package main
import (
  "fmt"
  "sync"
  "sync/atomic"
)
func main() {

Ta sẽ dùng một số nguyên không dấu để biểu diễn biến đếm (luôn dương).

  var ops uint64

Một WaitGroup sẽ giúp chúng ta đợi cho tất cả các goroutine hoàn thành việc thực thi.

  var wg sync.WaitGroup

Ta sẽ khởi tạo 50 goroutine mà mỗi goroutine sẽ tăng biến đếm lên 1000 lần.

  for i := 0; i < 50; i++ {
    wg.Add(1)

Để tự động tăng biến đếm, ta sử dụng AddUint64, truyền vào địa chỉ vùng nhớ của biến đếm ops với cú pháp &.

    go func() {
      for c := 0; c < 1000; c++ {
        atomic.AddUint64(&ops, 1)
      }
      wg.Done()
    }()
  }

Chờ cho tất cả các goroutine hoàn thành.

  wg.Wait()

Bây giờ ta có thể an toàn truy cập vào ops vì ta biết rằng không có goroutine nào khác đang ghi vào nó. Việc đọc các biến đếm nguyên tử một cách an toàn trong khi chúng đang được cập nhật cũng khả thi, sử dụng các hàm như atomic.LoadUint64.

  fmt.Println("ops:", ops)
}

Ta mong đợi sẽ nhận được chính xác 50,000 phép tính. Nếu chúng ta sử dụng phép tính không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu như ops++ để tăng biến đếm, ta có thể nhận được một kết quả khác, thay đổi giữa các lần chạy, bởi vì các goroutines sẽ can thiệp lẫn nhau. Hơn nữa, ta sẽ dính các lỗi về chạy đua dữ liệu (data race) khi sử dụng flag -race.

$ go run atomic-counters.go
ops: 50000

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét mutex, một công cụ khác để quản lý state.

Ví dụ tiếp theo: Mutexes.