Go by Example: Arrays

Trong Go, một array là một chuỗi các phần tử được đánh số của một độ dài cụ thể. Trong Go, slices phổ biến hơn nhiều; array rất hữu ích trong một số trường hợp đặc biệt.

package main
import "fmt"

Ở đây chúng ta tạo ra một array a gồm chính xác 5 phần tử có loại int. Loại của các phần tử và độ dài đều thuộc về đặc tính của array. Mặc định, một array rỗng có giá trị zero (zero-valued), có thể hiểu int có nghĩa là 0.

func main() {
  var a [5]int
  fmt.Println("emp:", a)

Chúng ta có thể gán một giá trị tại một chỉ mục (index) bằng cách sử dụng array[index] = value và lấy giá trị tại chỉ mục đó bằng cách sử dụng array[index].

  a[4] = 100
  fmt.Println("set:", a)
  fmt.Println("get:", a[4])

Hàm len trả lại độ dài array.

  fmt.Println("len:", len(a))

Sử dụng cú pháp này để khai báo và khởi tạo một array.

  b := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}
  fmt.Println("dcl:", b)

Array là array một chiều, nhưng bạn có thể kết hợp để tạo ra một cấu trúc dữ liệu đa chiều.

  var twoD [2][3]int
  for i := 0; i < 2; i++ {
    for j := 0; j < 3; j++ {
      twoD[i][j] = i + j
    }
  }
  fmt.Println("2d: ", twoD)
}

Lưu ý rằng mảng xuất hiện dưới dạng [v1 v2 v3 ...] khi được in ra với fmt.Println.

$ go run arrays.go
emp: [0 0 0 0 0]
set: [0 0 0 0 100]
get: 100
len: 5
dcl: [1 2 3 4 5]
2d: [[0 1 2] [1 2 3]]

Ví dụ tiếp theo: Slices.